Voorwoord

Gooisch leven vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden
behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Gooisch leven dan ook overeenkomstig
de toepasselijke privacywetgeving.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Gooisch leven gebruikt en wat wij doen om uw privacy te
beschermen. Wij adviseren u om hier kennis van te nemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van persoonsgegevens door:

Gooisch leven
Oud Bussummerweg 70 & 74, 1272 RX Huizen

Kamer van Koophandel
Reg.nr.: 87773066

Waarom verwerken wij gegevens

Als u bijvoorbeeld een vraag stelt via onze website, solliciteert of een formulier invult, dan verstrekt u bepaalde
persoonsgegevens van uzelf.

Gooisch leven verwerkt deze gegevens om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw
(aan)vraag, aanmelding, opmerking of sollicitatie. Ook kunnen wij gegevens gebruiken om onze website-
en/ of dienstverlening te verbeteren.

Rechtsgronden voor verwerking van uw persoonsgegevens

Wij mogen deze gegevens van u via de website verwerken, omdat:

  •  u hier toestemming voor hebt gegeven
  • vanwege het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen
  •  de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gooisch leven of van een derde

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verwerking van de
gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden
verstrekt.

Uitgangspunt daarbij is steeds dat Gooisch leven niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk
voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van
de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een
wettelijke bewaarplicht.

Cookies

Gooisch leven gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen 
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U 
kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Gooisch leven zijn opgenomen in het zogenoemde 
register van verwerkingsactiviteiten.

Een uittreksel van de door Gooisch leven van u verzamelde persoonsgegevens (inclusief het doel en de
grondslag hiervoor) kunt u opvragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van Gooisch leven.

Uw dossier

U hebt het recht uw persoonsgegevens en uw volledige cliëntendossier bij ons in te zien. Gooisch leven
mag dit niet weigeren.

Wel mag Gooisch leven bepaalde delen van informatie afschermen als daar gegevens in staan over derden,
zoals een familielid. De behandelaar hoeft geen inzage te geven in zijn/ haar persoonlijke werkaantekeningen.

Ook hebt u het recht om een kopie van uw dossier op te vragen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. In de brief
zet u uw handtekening en verifiëren we uw identiteitsbewijs.

De aanvraag kunt u sturen naar:

Gooisch leven
Oud Bussummerweg 70 & 74
1272 RX Huizen

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Gooisch leven neemt passende technische en organisatorische maatregelen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking.

Hiertoe zijn diverse maatregelen genomen. Personen die namens Gooisch leven toegang hebben tot uw
gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Gooisch leven verlangt dezelfde technische en organisatorische
maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Functionaris gegevens-bescherming

Gooisch leven heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Gooisch leven over de
privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG apporteert
rechtstreeks aan de directeur / bestuurder van Gooisch leven. De FG is bovendien de contactpersoon voor
alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de
contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

U vindt de contactgegevens van de Autoriteit
Persoonsgegevens via de website:

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site.

Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacybeleid of een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, dan kunt u met ons contact opnemen of met de functionaris gegevensbescherming.

info@gooisch-leven.nl
06-51936583

Gooisch leven